ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

In questi giorni particolari, che per Grazia Divina ci troviamo sulla soglia della Redenzione, dobbiamo impegnare ogni energia disponibile per rafforzare tutti gli aspetti della religione, fare quindi le mitzvòt con passione e con riguardo, ed osservare con cura ogni tradizione senza rinunciare alla più piccola di esse.

È una mitzvà ed un dovere di ogni Rav, informare la sua congregazione che le tribolazioni e le attuali sofferenze sono le "doglie del parto del Messia", D.o ci chiede di tornare alla Torà ed ai precetti, così niente più ostacolerà l'imminente venuta del nostro Giusto Messia.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום חמישי ח שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: בא, חמישי עם פירש"י.
תהלים: מד-מח.
תניא: והענין ... ,כד, גלגולים.

בפרט בזמן הזה אשר בחסדי השי"ת [השם יתברך] אנו עומדים על סף הגאולה, עלינו להתאמץ בכל מיני אימוץ, לחזק כל עניני הדת בהידור מצוה, ולשמור את כל המנהגים מבלי לוותר אף כל שהוא, ומצוה וחובה על כל רב בישראל, להודיע לקהל עדתו כי הצרות והיסורים חבלי משיח המה, וה"א [וה' אלקנו] דורש מאתנו תשובה לתומ"צ [לתורה ומצות], שלא נעכב ביאת משיח צדקנו בקרוב ממש.