ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Quando lo Tzemach Tzedek era un ragazzo e stava studiando il passaggio "Yaakov visse nel paese d'Egitto diciassette anni..", il suo insegnante aveva tradotto secondo il commento del Baal Haturim: "Nostro padre Yaakov Avinu ha vissuto i migliori anni della sua vita in quei diciassette anni vissuti in Egitto".

Quando tornò a casa dal cheder, chiese incredulo a suo nonno, l'Alter Rebbe:

Ma come è possibile che nostro padre Yaakov Avinu consideri quei diciassette anni vissuti in Egitto, terra di corruzione, come i migliori della sua vita?

L'Alter Rebbe rispose:

E' scritto: ". e Yehudà mandò Yoseph davanti a lui per dare istruzioni per Goshen".

Dice il Midrash, e Rashì lo riporta:

R. Nechemya ha detto di istituire una casa di studio in modo che (anche in Egitto) ci sia Torà e le tribù possano studiarla.

"Per dare istruzioni per Goshen" significa (in un senso più profondo):

quando si studia la Torà si arriva a fare un tutt'uno con il Santo-Benedetto-Egli-Sia, e così diventa vero dire vayechì, ha vissuto, anche in Egitto.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

שבת יח טבת (תש"ג)
שיעורים: חומש: ויחי, שביעי עם פירש"י.
תהלים: פח-פט.
תניא: פרק יא. וזה לעומת ...שריא.

גם העולה לתורה אומר חזק חו"נ [חזק ונתחזק].

באמירת ויהי נועם במוצש"ק [במוצאי שבת קודש] כופלים פסוק אורך ימים גו', אבל לא בתפלת שחרית.

בהיות הצ"צ [הצמח צדק] ילד ולמד את הכתוב ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה, תירגם לו מורו - ע"פ [על פי] פירוש בעה"ט [בעל הטורים] - יעקב אבינו האט געלעבט די זיבעצעהן בעסטע יאהרען אין מצרים. כשבא הביתה מהחדר שאל את זקנו אדמו"ר הזקן: היתכן שיעקב אבינו, בחיר האבות, יהיו מבחר שנות חייו יז שנה שגר בארץ מצרים ערות הארץ.

ויענהו אדמוה"ז [אדמו"ר הזקן]: כתיב ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גשנה, ואיתא במדרש מובא ברש"י - א"ר [אמר רבי] נחמיה להתקין לו בית תלמוד, שתהא שם תורה ושיהיו השבטים הוגים בתורה. להורות לפניו גשנה, אז מען לערענט תורה ווערט מען נעהנטער צום אויבערשטען ב"ה [ברוך הוא], און אויך אין מצרים איז געווען ויחי געלעבט.