ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Sapendo che lo Tzemach Tzedek aveva scritto delle note e dei commenti ai maamarìm, i chassidìm insistettero per la loro pubblicazione nella seconda parte di Torà Or, proprio poco prima di andare in stampa.

Egli, però, rifiutò.

Quella notte lo Tzemach Tzedek sognò suo nonno, l'Alter Rebbe, che lo veniva a trovare e gli chiedeva di pubblicare quelle note, ma lui non raccontò a nessuno di quel sogno.

Solo dopo che tre dei suoi figli fecero lo stesso sogno e glielo raccontarono, egli diede il suo consenso, le sue note e commenti vennero quindi pubblicati nella seconda parte di Torà Or che fu chiamata "Likutèi Torà".

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום חמישי טו שבט (תש"ג)

אין אומרים תחנון.

שיעורים: חומש: בשלח, חמישי עם פירש"י.
תהלים: עז-עח.
תניא: והרי - 'כז' במציאות.

כשנגשו להדפיס חלק שני של ה"תורה אור" - כבר נודע להחסידים, אשר ישנם הגהות וביאורים מהצ"צ [מהצמח צדק] על המאמרים. ויפצירו הצ"צ [בהצמח צדק] אשר ידפיסם עם המאמרים, וימאן הצמח צדק. ויחלום חלום אשר זקנו אדמוה"ז [אדננו מורנו ורבנו הזקן] בא לבקרו ומבקשו להדפיסם, מ"מ [מכל מקום] העלים הדבר, עד אשר גם שלשה מבניו חלמו החלום הזה ויספרו לאביהם, ואז הסכים להדפיס גם הגהותיו וביאוריו לחלק השני, ויקראו לו בשם "לקוטי תורה".