ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Il popolo (ebraico) ha visto e si è mosso..."

La semplice percezione di D.o porta le persone a muoversi, un movimento che mostra vitalità, la vita.

Lo Tzemach Tzedek ha detto:

Se solo sapeste la forza e il potere che hanno i versetti dei Tehillìm, il loro effetto che arriva sino nel più alto dei Cieli, li recitereste continuamente, senza sosta.

Sappiate che i capitoli di Tehillìm infrangono tutte le barriere, salgono in alto, e ancora più in alto, senza interferenze, essi si prostrano in supplica davanti al Padrone di Tutti i Mondi e si attivano per compierla con gentilezza e compassione.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

שבת כד שבט, (תש"ג)
בשעת קריאת עשרת הדברות עומדים ופניהם אל הספר תורה.
הפטורה: בשנת - מצבתה.
מברכים ר"ח אדר ראשון. אמירת כל התהלים בהשכמה. יום התועדות.
שיעורים: חומש: יתרו, שביעי עם פירש"י.
תהלים: קיג-קיח.
תניא: פרק כד. וזה - כנודע.

וירא העם וינועו, אז זיי האבען דערזעהן ג-טליכקייט איז שוין וינועו, עס איז געווארען א תנועת חיים.

אלו ידעתם - אמר אדמו"ר [אדננו מורנו ורבנו] הצמח צדק - כחם של פסוקי תהלים ופעולתם בשמי רום, הייתם אומרים אותם בכל עת. תדעו שמזמורי תהלים שוברים כל המחיצות, ועולים בעילוי אחר עילוי בלי שום הפרעה, ומשתטחים לפני אדון עולמים ופועלים פעולתם בחסד וברחמים.