ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

La lettura quotidiana dei Tehillìm (Salmi di Davide) dopo la tefillà (preghiera del mattino), è usanza costante sia nelle congregazioni a noi vicine che anche in quelle di rito ashkenaz e di rito polacco, D.o sia con loro.

Spinti dalla ahavàt israel (l'amore per il prossimo)... e spinti dal suo profondo proposito, e dall'estensione degli effetti positivi conseguenti la lettura del Tehillìm con un minian (una congrega di 10 adulti) con risultati che coinvolgono beneficamente tutto il popolo di Israel nelle suo necessità materiali, tradotto in figli, lavoro, vita, e sostentamento, ed altresì nella sua vita spirituale...

Premesso ciò, risulta essere nostro debito morale, incoraggiare con ogni stimolo possibile a rendere questa usanza una prassi consolidata in ogni congregazione di qualsiasi rito.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום חמישי א שבט, ר"ח (תש"ג)
שיעורים: חומש: וארא, חמישי עם פירש"י.
תהלים: א-ט
תניא: ובבינוני ... ,כא, מרגליתו.

אמירת תהלים האמור (בכל יום אחר התפלה) אין בזה שום הפרש בין בתי כנסיות של אנשי שלומינו שי' או מתפללי נוסח אשכנז או נוסח פולין, ד' עליהם יחיו. ומצד אהבת ישראל... ובפרט לגודל הענין של אמירת תהלים בצבור וכוונתה הפנימית, הנוגע לכלל ישראל ממש בגשמיות, בבני חיי ומזונא, וברוחניות... עלינו להשתדל בכל מיני השתדלות אשר יוקבע בכל בית הכנסת מאיזה נוסח שיהיה.