ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Uno degli insegnamenti del Baal Shem Tov:

"Quando vedi l’asino" [in ebraico il chamòr], quando si esamina con attenzione la propria materialità [in ebraico chomer], ovvero il corpo, si vedrà che è...

"Il tuo nemico" il tuo corpo, il chomer disprezza la tua anima divina che anela ad attaccarsi allo spirituale, e, inoltre, si vedrà che...

"[il corpo] è appesantito sotto il suo carico" il quale è stato posto sopra di lui da D.o, vale a dire per raffinarlo attraverso la Torà e mitzvòt; ma il corpo è pigro e disdegna il servizio Divino.

Può quindi succedere che...

"Ti asterrai dall'aiutarlo", per consentirle di svolgere la sua missione, si seguirà [errando] il percorso di penitenza e della privazione per affievolire la materialità grossolana del corpo. Tuttavia, non è questo l'approccio corretto per far risiedere nel corpo la luce della Torà, piuttosto…

"È necessario aiutarlo", purificare il corpo, raffinarlo, ma non danneggiarlo con la mortificazione.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום רביעי כח שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: משפטים, רביעי עם פירש"י.
תהלים: קלה-קלט.
תניא: וכיוצא - 'לב' ב"ה כנ"ל.

אחת מתורות הבעל שם טוב:
כי תראה חמור - כאשר תסתכל בעיון טוב בהחומר שלך שהוא הגוף, תראה - שונאך - שהוא שונא את הנשמה המתגעגעת לאלקות ורוחניות, ועוד תראה שהוא - רובץ תחת משאו - שנתן הקב"ה [הקדוש ברוך הוא] להגוף שיזדכך ע"י [על ידי] תומ"צ [תורה ומצות] והגוף מתעצל בקיומם. ואולי יעלה בלבבך - וחדלת מעזוב לו - שיוכל לקיים שליחותו, כי אם תתחיל בסיגופים לשבור את החומריות, הנה לא בזו הדרך ישכון אור התורה, כי אם - עזוב תעזוב עמו - לברר את הגוף ולזככו ולא לשברו בסיגופים.