ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Mitzrayim (Egitto) è l'espressione di costrizione, limitazione.

L'esilio egizio spirituale è l'anima animale che limita e nasconde l'anima Divina "costringendola" così tanto da farla risultare ridotta e oscurata.

L'"Esodo dall'Egitto" è la rimozione della costrizione e dei limiti, vale a dire l'intelletto del cervello che illumina e governa il cuore producendo quei buoni tratti del carattere che si vedono nelle azioni pratiche di una persona.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום ראשון ד שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: בא, פרשה ראשונה עם פירש"י.
תהלים: כג-כח.
תניא: פרק יז. ובזה ... 'כג' מצוותיו ותורתו.

מצרים הוא לשון מיצר וגבול. גלות מצרים ברוחניות הוא מה שנפש הבהמית מגבלת ומסתרת על הנפש האלקית, עד שנפה"א [שנפש האלוקית] מתצמצמת כל כך שנעשה בקטנות והעלם. ויציאת מצרים הוא הסרת המיצר והגבול. והיינו דהשכל שבמוח מאיר בלב במדות טובות בפועל ממש.