ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Mio padre ha scritto, che ha sentito in nome della Alter Rebbe, che tutti gli autori rabbinici, fino al Taz e Shach, hanno composto le loro opere con Ruach HaKodesh (Spirito Divino).

Una persona che ha Ruach HaKodesh, come spiegato nel terzo capitolo in Korban Ha'eidà nel Trattato Shekalìm (Talmùd Yerushalmi), significa che i misteri della Torà gli vengono rivelati, come conseguenza del livello di chochmà (saggezza) raggiunto prima della rivelazione.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום שלישי ו שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: בא, שלישי עם פירש"י.
תהלים: לה-לח.
תניא: והיא בחי' ... כמ"ש במ"א.

אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] כותב ששמע בשם רבינו הזקן, שכל המחברים עד הט"ז והש"ך, והם בכלל, עשו החבורים שלהם ברוח הקודש, וענין רוה"ק [רוח הקודש] איתא בקרבן העדה ספ"ג [סוף פרק ג'] דשקלים שזהו שמגלים לו רזי תורה, שזהו מבחי'[נת] העלם דחכמה.