ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Quando mia nonna, Rebbetzin Rivka, aveva diciotto anni (nel 5611, 1851) si ammalò, il medico le prescrisse di mangiare subito appena sveglia.

Lei, però, non volle mangiare prima di aver fatto le tefillòt del mattino, così quando si alzava al mattino presto prima pregava e poi faceva la prima colazione.

Quando suo suocero, lo Tzemach Tzedek, lo venne a sapere, esclamò:

"Un ebreo deve essere sano e forte, la Torà dice dei precetti 'e vivrai con loro', il che significa che bisogna portare vitalità nelle mitzvòt, e farle con forza e gioia!"

Poi ha concluso: "Non bisogna restare senza mangiare..

meglio mangiare, pensando alla tefillà che si andrà a fare, piuttosto che fare la tefillà pensando al mangiare";

poi la benedisse con una lunga vita. [è nata nel 5593 (1833) ed è morta il 10 di Sh'vat 10 5674 (1914)].

Mio padre ha detto questo insegnamento dello Tzemach Tzedek a qualcuno in yechidùt, aggiungendo: "E tutto va sempre fatto con gioia!".

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

שבת י שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: בא, שביעי עם פירש"י.
תהלים: נה-נט.
תניא: פרק יט. ולתוספות - בלב כלל.

תו"א [תורה אור] ד"ה [דבור המתחיל] למען תהי'[ה] סוף סעיף המתחיל אמנם, "לא ישבות יומם מלראות" צ"ל [צריך להיות] "לא ישבות יומם ולילה מלרצות".

אמי זקנתי (הרבנית מרת רבקה נ"ע )[נשמתה עדן] בהיותה כבת שמונה עשרה שנה - בשנת תרי"א - חלתה, וציוה הרופא אשר תאכל תיכף בקומה משנתה, אמנם היא לא חפצה לטעום קודם התפלה, והיתה מתפללת בהשכמה, ואחר התפלה היתה אוכלת פת שחרית. כשנודע הדבר לחותנה אדמו"ר [אדננו מורנו ורבנו] הצ"צ [הצמח צדק], אמר לה: א איד דארף זיין געזונד און א בעל כח. אויף מצות שטייט וחי בהם, איז דער טייטש וחי בהם, מען דארף אריינבריינגען א חיות אין מצות. בכדי אז מען זאל קענען אריינבריינגען א חיות אין מצות, מוז מען זיין א בעל כח און זיין בשמחה. וסיים: דו דארפסט ניט זיין קיין ניכטערע. בעסער עסען צוליב דאווענען ווי דאווענען צוליב עסען. ובירכה באריכות ימים, - (נולדה בשנת תקצ"ג ונפטרה י' שבט תרע"ד).-
מאמר זה אמר אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] לאחד על יחידות, והוסיף: און מען דארף עס טאן בשמחה.