ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

L'anniversario della morte ricorre nel giorno stesso della morte, anche il primo anno, ed anche se il giorno della sepoltura ha seguito di molto quello della morte.

Quando mio nonno Rav Shmuel aveva sette anni, suo padre (lo Tzemach Tzedek) gli disse una volta:

la benevolenza di D.o nel dare all'uomo il vantaggio di camminare eretto, rispetto agli altri esseri del Creato, consiste nel fatto che, pur camminando sulla terra, l'uomo può vedere i Cieli;

non così per le bestie che camminano a quattro zampe, loro vedono solo la terra.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום שלישי יג שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: בשלח, שלישי עם פירש"י.
תהלים: סט-עא.
תניא: אבל עשר - עניני העולם.

יא"צ [יאר צייט] - ביום המיתה אפילו בשנה ראשונה, ואפילו כשיום הקבורה רחוק מיום המיתה.
מענה הצ"צ [הצמח צדק] לאאזמו"ר [לאדוני אבי זקני מורי ורבי] בהיותו כבן שבע: החסד ויתרון המעלה אשר האלקים עשה את האדם ישר להיות הולך בקומה זקופה הוא, דהגם שהולך על הארץ, מכל מקום הוא רואה את השמים, לא כן בהולך על ארבע דאינו רואה אלא את הארץ.