ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Mio padre disse:

"Freddezza e eresia sono separati da una barriera sottilissima", come è detto

"Poichè l'Eterno, tuo D.o, è un fuoco che consuma..."

Lo studio della Torà e la tefillà vanno fatti con passione e cuore ardente, sino a che

"tutte le mie ossa possano pronunciare" le sante parole di D.o nella Torà e nella tefillà.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום שישי טז שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: בשלח, שישי עם פירש"י.
תהלים: עט-פב.
תניא: וכל הצמצומים - חשיב ממש. 

אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] אמר: צווישען קעלט און כפירה איז גאר א דינע מחיצה. עס שטעהט כי ה' אלקיך אש אוכלה הוא, אלקות איז פלאם פייער, לערנען און דאווענען בעדארף מען מיט התלהבות הלב, אז כל עצמותי תאמרנה די דברי ה' אין תורה ותפלה.