ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Torà Or è stato stampato per la prima volta nel 5597 (1837 a Kopust (senza supplementi). Il Tzemach Tzedek scrisse nella sua lettera del 3 Shevat quell'anno:

Il libro Torà Or è ora stato stampato...esso contiene ma'amarìm, molti dei quali sono dall'anno 5556 (1796) fino alla fine del 5572 (1812). Il nostro Maestro, di benedetta memoria, ha esaminato e revisionato molti di questi ed era d'accordo che venissero pubblicati. Il libro è composto di due parti: il primo è su due dei Cinque Libri del Chumash, Chanukkà e Purìm e alcuni discorsi su Shavuòt (la festa quando è stata data la Torà) nella parashà Yitrò e alcuni su Pesach inclusi nella parashà Vayakhel. La seconda parte (con l'aiuto di D-o sarà) su gli ultimi tre Chumashìm, Shir Hashirìm, le Festività, Rosh Hashanà e Yom Kippùr...il nome dell'autore è appropriato: Schneur (letteralmente, "due luci") così come veahavta ("e amerai") ha il valore numerico doppio della parola or, luce."

Prima che la seconda parte fu stampata, degli informatori fecero si che il governo chiudesse diversi case di stampa ebraici in Russia, tra cui anche quello a Kopust dove fu stampato il Torà Or. Nel 5608 (1848) la seconda parte fu stampata a Zhitomir con un altro titolo, Likutè Torà.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

שבת ג שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: וארא, שביעי עם פירש"י.
תהלים: יח-כב.
תניא: פרק טז. וזה ... באריכות.

תורה אור נדפס לראשונה בשנת תקצ"ז בקאפוסט (בלי ההוספות). הצ"צ [הצמח צדק] במכתבו מיום ג' שבט תקצ"ז כותב: ספר תורה אור הנדפס עתה... בו מאמרים רוב הדרושים שמשנת תקנ"ו עד סוף תקע"ב, אשר הרבה מהם שם רבינו ז"ל [זכרונו לברכה] בעצמו עין עיונו עליהם והגיהם, והסכימה דעתו הקדושה להביאם לבית הדפוס. והספר כולל שני חלקים, חלק הראשון על שני חומשי התורה וחנוכה ופורים גם כמה דרושים לחג השבועות זמן מ"ת [מתן תורה] בפ'[רשת] יתרו וקצת לפסח בפ'[רשת] ויקהל. וחלק השני אי"ה [אם ירצה ה'] על ג' חומשי התורה ושה"ש [ושיר השירים] ומועדים ור"ה [וראש השנה] ויוכ"פ [ויום כפור]... ושם המחבר נאה לו שניאור כמו ואהבת בגימט'[ריא] ב"פ [ב' פעמים] אור... עכ"ל [עד כאן לשונו].

לא הספיקו להדפיס רק חלק הראשון, כי ע"י [על ידי] מלשינות סגרה הממשלה כמה מבתי הדפוס העברים ברוסיה, וביניהם גם ביה"ד [בית הדפוס] בקאפוסט אשר שם הדפיסו התו"א [התורה אור]. בשנת תר"ח נדפס ח"ב [חלק ב'] בזיטאמיר ובשינוי השם "לקוטי תורה".