ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

H - Hatznei'a ..., "

“Cammina discretamente con D.o.”

Bisogna fare attenzione a non dare mostra di se e a non ostentare.

Si dice: "L'uomo deve essere sempre abile nella pietà."

L'abilità consiste nel fatto che la sua pietà non viene affatto notata.

Sappiamo che un certo numero di primi chassidim avevano tenuto nascosta la loro identità in modo da tenere nascosta anche la loro pietà, e quando la loro grandezza è stata scoperta, si sono davvero molto addolorati.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום חמישי ח תשרי (תש"ד)
שיעורים: חומש: ברכה,חמישי עם פירש"י.
תהילים: מד-מח. קט-קיא.
תניא: ועוד...'קלב' דמל' דאצי'.קיצור ביאור אופן הה': ה, הצנע לכת עם הוי' אלקיך, זהירות שלא תהי שום בליטה, וכמאמר לעולם יהא אדם ערום ביראה, וענין הערמומית הוא שלא יהיה ניכר כלל, ידוע דכמה מחסידים הראשונים היו מסתירים עצמם ואם התגלו היו מצטערים. וזהו עבודת התשובה הבאה מהצנע לכת.