ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Erùv Tavshilin (pag. 249).

Nella preparazione del lulav non si usano più di due aravòt (rami di salice), mentre si possono usare molti hadassìm (rami di mirto).

È bene comporre il lulàv nella succà, alla vigilia della Festa.

Si mettono due anelli sul lulàv stesso, che devono restare coperti dagli hadassìm, e dalle aravòt, e così anche (almeno in parte) l'anello superiore..

Vengono poi usati altri tre anelli per legare gli hadassìm e le aravòt al lulàv.

Questi tre anelli devono poter stare tutti dentro il palmo di una mano.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום רביעי יד תשרי, ערב חג הסוכות (תש"ד)
שיעורים: חומש: ברכה,רביעי עם פירש"י.
תהילים: עב-עו.
תניא: אך האמת...יאהב ה' וכו'.עירוב תבשילין.

אין מוסיפין על שתי ערבות, משא"כ [מה שאין כן] בהדסים.

מהדרים לאגוד הלולב בסוכה ובערב יו"ט [יום טוב]. על הלולב שתי כריכות - ומשתדלים ששתיהם תהיינה מכוסות בהדסים וערבות, גם כריכה העליונה במעט על כל פנים - ומלבד זה שלש כריכות שבהם אוגד ההדסים והערבות עם הלולב, שלש אלו במשך טפח אחד.