ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

L'anima al livello di yechidà emerge attraverso la verifica del livello di avodà, come è scritto (nel servizio Hosha'anot, p. 327):

"Lei si aggrappa e si unirà a voi", il legame dell'anima di D.o, e questo porta a..."

"Lei porta il tuo giogo per osservare Torah e precetti con spirito di sacrificio, e poi..."

"Lei, l'Unico Popolo (Yechidà), afferma la vostra Unità..."

Con questa rivelazione, la yechidà dell'anima animale si trasforma in anima Divina.

Ciò trova espressione nella intensità con cui si adempiono Torà e mitzvòt, con un entusiasmo interiore, con un senso di grande gioia e di enorme piacere nel servire D.o.

Per una persona giunta a questo alto livello c'è serenità totale in tutte le questioni mondane, "sì" e "no" sono diventati assolutamente uguali per lui, spogliato come è del senso di gioia e dell'appetito per le cose materiali.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום שבת חוהמ"ס יז תשרי, א דחוהמ"ס [בחו"ל] (תש"ד)
שיעורים: חומש: ברכה, שבת עם פירש"י..
תהילים:פג-פז
תניא: כג. בגזירת ... 'קלו' כלל.

גם בשמחה ובצהלה.

שלום עליכם, אשת חיל, מזמור לדוד, דא היא סעודתא, ויתן לך - אומרים בלחש.

במוסף - ומנחתם ונסכיהם אחרי פסוקי כל יום ויום. בשבת א"א [אין אומרים] הושענות.

על ידי העבודה דנסיונות מתגלה בחינת יחידה שבנפש, כמאמר חבוקה ודבוקה בך - התקשרות הנשמה באלקות, ועי"ז [ועל ידי זה] - טוענת עולך - בקיום התורה ומצות במסירת נפש, הנה - יחידה ליחדך - שמתגלה בחינת יחידה שבנפש, דע"י [דעל ידי] התגלות זו נהפך יחידה שבנפש הבהמית לאלקות, שהו"ע [שהוא ענין] התוקף בקיום התומ"צ [התורה ומצות] בחיות פנימי, ובהרגש תענוג גדול והנאה מרובה בעבודת ה', ובכל עניני העולם הן ולאו שוין אצלו בהשואה אמיתית, כי נלקח ממנו התענוג וטוב טעם שבענינים הגשמיים.