ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

A conclusione di Yom Kippùr 5556 (1795) in Lyozna, l'Alter Rebbe ha dato un commento pubblico (i suoi discorsi erano brevi, come al solito) sul versetto

"Chi è come l'Eterno nostro D.o ogni volta che Lo invochiamo" e sul commento dei Saggi che dicono "su di Lui, non sui Suoi attributi".

Pardes Rimonìm spiega che "su di Lui" si riferisce alle oròt ("luci", "radiazioni" o "illuminazioni") che investono le "navi" delle dieci sefiròt di atzilùt.

Il Rebbe, Baal Shem Tov, dice che "a Lui" si riferisce proprio a D.o Onnipotente che "investe" le "navi" delle dieci sefiròt di atzilùt.

Il semplice significato di "a Lui" si riferisce alla essenza della En Sof di cui ogni comune Ebreo ha una conoscenza intrinseca attraverso la sua fede semplice.

Questo è il significato di "vicino a lui, alla persona" e "ogni volta che invochiamo Lui, D.o".

Queste due espressioni si riferiscono rispettivamente all'Essenza del En Sof e all'essenza dell'anima.

Pregare e fare servizio a D.o con fede semplice unisce l'essenza dell'anima con l'essenza dell'Infinito, in modo che l'essenza della En Sof sarà il Guaritore dei malati e Colui che benedice gli anni.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום ראשון יא תשרי (תש"ד)
שיעורים: חומש: ברכה,ראשון עם פירש"י.
תהילים: ס-סה.
תניא: כא. אד"ש...'266' בכל יום.במוצאי יוהכ"פ [יום הכפורים] תקנ"ו בליאזנא אמר רבינו הזקן תורה ברבים. כנהוג אז דרושים קצרים - ע"פ [על פסוק] מי כהשם אלקינו בכל קראנו אליו, אליו ולא למדותיו, דער פרדס זאגט אליו איז אורות המתלבשים בכלים דע"ס [דעשר ספירות] דאצילות, דער רבי דער בעש"ט [בעל שם טוב] זאגט אליו איז דער אלקות וואס אין כלים דע"ס [דעשר ספירות] דאצילות, דער פירוש הפשוט איז: אליו עצמות א"ס [אין סוף] וואס עס איז בא יעדען פשוט'ן אידען בידיעה עצמית דורך אמונה פשוטה, און דאס איז קרובים אליו און בכל קראנו אליו עצמות א"ס [אין סוף] און עצמות הנשמה, תפלה באמונה פשוטה איז מחבר עצמות הנשמה מיט עצמות א"ס [אין סוף], אז עצמות א"ס [אין סוף] זאל זיין דער רופא חולים און מברך השנים.