ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

"La benedizione di D.o porta ricchezza".

È così in generale, e in particolare a coloro che dedicano loro stessi ed il loro tempo alle necessità della comunità, alla tzedakà e al rafforzamento dell'Ebraismo, così come è detto

"D.o non resta mai in debito".

Ogni buona azione che una persona compie viene largamente ricompensata da D.o, con figli, salute e sostentamento in abbondanza.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום שלישי כח אלול (תש"ג)
שיעורים: חומש: האזינו,שלישי עם פירש"י.
תהילים: קלה-קלט. פב-פד.
תניא: כן עד"ז ... '256' מהאריז"ל.ברכת ד' היא תעשיר, בכלל ובפרט להנותן מעתו ומזמנו לעסוק בצרכי צבור בעניני צדקה וחזוק היהדות, וכמאמר: דער אויבערשטער ב"ה [ברוך הוא] בלייבט ניט קיין בעל חוב, פאר יעדער גוטער זאך וואס א איד טוט, צאלט ער במיטב מיט בני חיי ומזוני רויחי.