ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Quando l'Alter Rebbe ha voluto benedire R. Yekusiel Liepler con la ricchezza, il secondo gli ha detto che non la voleva, non voleva ricchezza per non essere distratto dallo studio della chassidùt e dal coinvolgimento nella avodà.

Quando il Rebbe voleva benedirlo con la longevità, la sua risposta è stata: si, ma non con "anni villici", di uomini che hanno occhi ma non vedono, hanno orecchi ma non sentono, che non percepiscono né ascoltano la Voce della Divinità.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום חמישי ו חשון (תש"ד)
שיעורים: חומש: לך לך,חמישי עם פירש"י.
תהילים: לה-לח.
תניא: ועוד יש... '286' בהסתר כו'  .

כשרצה רבינו הזקן לברך את ר' יקותיאל ליעפלער בעשירות, אמר שאינו חפץ בזה, שלא תטרידו העשירות מלימוד החסידות והתעסקות בעבודה. וכשרצה לברכו באריכות ימים אמר: אבער ניט מיט פויערשע יאהרן, וואס עינים להם ולא יראו אזנים להם ולא ישמעו, מען זעהט ניט קיין ג-טליכקייט און מען הערט ניט קיין ג-טליכקייט.