ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Tutti i passi dell'uomo sono già precisamente stabiliti da D.o.

"Ognuno nel popolo di Israele ha una missione spirituale nella vita, che è quello di occuparsi di costruire una dimora per D.o in questo mondo".

Ognuno, a prescindere dalla sua posizione sociale, economica o di sapienza, ognuno deve fare questo con un continuo lavoro di ricerca e usando tutte le sue forze con intensità, proprio come farebbe per cercare un sostentamento materiale.

Il versetto sopracitato si conclude con "questo è così perché egli desidera le Sue Vie (quelle di D.o)".

Come è scritto di Avraham: "Io lo conosco e lo amo perché segue le vie di HA-VA-YEH..."

Ci sono due "vie": la via della natura e il via che trascende la natura.

D.o ha creato l'universo in modo tale che, agli occhi dell'uomo, sembra seguire un modello "naturale"; questo è il "modo" di Elokìm.

Torah e mitzvòt sono la "via" di HA-VA-YEH, ciòè il Disegno di D.O che trascende la natura pur restando nella natura.

In virtù di questo (della condotta di Israele) D.O dota Israele di ciò che è al di là della natura restando dentro la natura.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום שישי יד חשון (תש"ד)
שיעורים: חומש: וירא,שישי עם פירש"י.
תהילים:עב-עו.
תניא: והנה בהיות...'קמז' תאמין.

מה' מצעדי גבר כוננו, לכל אחד מישראל יש לו תעודה רוחנית בחיים, והוא להתעסק בעבודת הבנין לעשות דירה לו יתברך. וכל אחד באשר הוא ובכל מקום שהוא צריך להתענין בכל מאמצי כוחו לחפש בחפש מחופש למצוא איזה פרנסה רוחנית כמו שהוא מחפש אחר פרנסה גשמיית. והוא לפי שדרכו - של הקב"ה [הקדוש ברוך הוא] - יחפץ, כדכתיב באברהם כי ידעתיו גו' ושמרו דרך ה', כי יש שני דרכים: דרך הטבע ושלמעלה מן הטבע, העולם בראו הקב"ה [הקדוש ברוך הוא] להיות נראה כמו שהוא בדרך הטבע - בעיני בשר - והוא דרך אלקים. תורה ומצות הם דרך הוי'[ה] והוא המשכה שלמעלה מן הטבע בטבע, אשר בגלל זאת הנה הקב"ה [הקדוש ברוך הוא] משפיע לישראל למעלה מן הטבע בטבע.