ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

L'interpretazione del versetto (Salmi 119:89)

"Per sempre, o D.o, la Tua Parola sta ferma nei Cieli" è citata dall'Alter Rebbe (Tanya II: I e IV: 25) in nome del Baal Shem Tov, anche se tale interpretazione si trova nel Midrash Tehillim, come citato in Likutei Torà nel Maamar Ki bayom Hazeh yechapeir.

L'Alter Rebbe però aveva una ragione speciale per citarla in nome del Baal Shem Tov.

È stato il secondo giorno della Creazione, quando D.o ha detto:

"Sia il Cielo", ed è questa espressione "la Parola che sta ferma nei Cieli";

così l'Alter Rebbe ha voluto ricordare per sempre che il Baal Shem Tov è nato nel secondo giorno della settimana (parallelo al secondo giorno della Creazione), il 18 (Chai) di Elùl.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום שני כו תשרי (תש"ד)
שיעורים: חומש: נח,שני עם פירש"י.
תהילים: קיט, מה...לא שכחתי.
תניא: וזהו כי ... 'קלט' רוחניות.

הענין ע"פ [על פסוק] לעולם ה' דברך נצב בשמים מביא רבינו הזקן [שער היחוה"א [היחוד והאמונה] פ"א [פרק א'], אגה"ק [אגרת הקודש] כ"ה] בשם הבעש"ט [הבעל שם טוב] , הגם שיש ענין זה במדרש תהלים, וכמש"נ [וכמו שנתבאר] גם בלקו"ת [בלקוטי תורה] בד"ה [בדיבור המתחיל] כי ביום הזה יכפר, וכוונה מיוחדת בזה, כי ביום שני הי'[ה] המאמר יהי רקיע - שהוא הנצב בשמים - וזה יהי'[ה] לזכרון עולם, כי ביום שני ח"י אלול נולד הבעש"ט [הבעל שם טוב].