ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Il Rebbe mio padre ha detto a qualcuno in yechidùt:

Da quando D.o disse a nostro padre Abramo, "Vattene dal tuo paese.." e poi, come è scritto, "Avram si mise in viaggio verso sud.." inizia il mistero dei birurìm.

Per decreto della Divina Provvidenza, l'uomo va sempre verso il luogo dove le "scintille" lo attendono per essere da lui purificate.

Gli tzadikìm, che vedono dove sono i loro birurìm, non li attendono ma ci vanno deliberatamente.

Per quanto riguarda la gente comune, la causa di tutte le cause è il Primo Motore che provoca vari motivi e circostanze che portano queste persone ad andare in quel luogo dove si trova il loro obbligo di effettuare la avodà di birurìm.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

שבת א חשון, שבת ר"ח (תש"ד)
שיעורים: חומש: נח, שבת עם פירש"י..
תהילים:א-ט.
תניא: והנה זלעו"ז.. המעלות.

במנחה - וכן בשני ובחמישי דשבוע הבע"ל [הבא עלינו לטובה] - קורין לישראל מפסוק וירא ה' אל אברם גו'.

כ"ק [כבוד קדושת] אאמו"ר [אדני אבי מורי ורבי] אמר לאחד על יחידות: מאז שאמר הקב"ה [הקדוש ברוך הוא] לאברהם אבינו ע"ה [עליו השלום] לך לך מארצך גו' וכתיב ויסע אברם הלוך ונסוע הנגבה, הותחל סוד הבירורים. וע"פ [ועל פי] גזירת ההשגחה העליונה האדם הולך למסעיו במקום אשר הניצוצות הצריכים להתברר על ידו מחכים לגאולתם.

הצדיקים שהם בעלי ראי'[ה] רואים הם באיזה מקום הבירורים שלהם מחכים להם והולכים שמה בעצמם, ועמא דבר, הנה עילת כל העילות וסיבת כל הסיבות מסבב כמה עילות וסיבות שיבואו למקום ההוא אשר שם הוטלה עליהם העבודה בעבודת הבירורים.