ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Mio nonno, una volta aveva spiegato in un Maamar la frase

"R. Elazar prima dava una moneta a un povero e poi pregava.."

La tefillà è vita, dando a un bisognoso prima di pregare, gli si da la vita e allo stesso tempo si infonde e si aggiunge vitalità alla propria preghiera.

Così dicendo fece un cenno con la mano in un gesto verso l'alto per indicare che l'aumento è oltre ogni possibile immaginazione.

Infatti mio padre cercava spesso un povero, per dargli del cibo, prima di iniziare a pregare.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום שני ב כסלו (תש"ד)
שיעורים: חומש: ויצא,שני עם פירש"י.
תהילים:י-יז.
תניא: והנה במ"א... '310' שבבי"ע דוקא.

אאזמו"ר [אדני אבי זקני מורי ורבי] ביאר פעם במאמר, הא דרבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי, כי הרי התפלה צ"ל [צריכה להיות] בחיות, וע"י [ועל ידי] שנותנים צדקה לעני קודם התפלה ומחיים אותו, ניתוסף חיות הרבה בתפלה. ונענע בידו ממטה למעלה לרמז שהרבוי בהפלאה. - וכמה פעמים קודם התפלה היה אאמו"ר [אדני אבי מורי ורבי] מחזר אחרי עני ליתן לו לאכול.