ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Una differenza che c'era tra il Baal Shem Tov e del Magghìd era che il Baal Shem Tov intraprendeva ogni sorta di viaggi, mentre il Magghìd rimaneva in casa.

Inoltre, quando il Magghìd era Rebbe, la chassidùt era già ampiamente nota, anche in luoghi lontani, grazie ai lunghi viaggi che fece la Santa Associazione.

Molti laici comuni si erano quindi dedicati alla chassidùt e erano soliti fare pellegrinaggi a Mezritch.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום שלישי ג כסלו (תש"ד)
שיעורים: חומש: ויצא,שלישי עם פירש"י.
תהילים:יח-כב.
תניא: והנה לקיום... 'קנו' אחורי כו'.

מההפרש בין הנהגת הבעש"ט [הבעל שם טוב] להנהגת המגיד, כי הבעש"ט היה עסוק בנסיעות שונות, והמגיד ישב בביתו. עוד זאת: בימי נשיאות המגיד, כבר היה מפורסם ענין החסידות גם במרחקים, ע"י [על ידי] נסיעות החבריא קדישא, ורבים מבע"ב [מבעלי בתים] בינונים נתקשרו לתורת החסידות והיו נוסעים למעזריטש.