ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Nascita di R. Shalom Dovber nell'anno cui il Tzemach Tzedek chiamò "Kitra" ("corona") - 5621 (1860).

Gli fu dato il nome del Mitteler Rebbe e metà nome del padre dello Tzemach Tzedek.

Ogni anno mio padre pronunciava un Maamar nel giorno del suo compleanno, ma lo faceva in segreto, tranne quando cadeva di Shabbat.

Nel suo ultimo compleanno in questo mondo, recitò il Maamar "Natata lire'echa Ness".

Quando concluse mi disse:

"Nel giorno del complenanno si dovrebbe dire chassidùt.

Voglia D.o farti il regalo di darti la possibilità di dire chassidùt nel giorno del tuo compleanno, e che sia con bontà e misericordia".

Ci sono voluti sette anni perché ciò avvenisse.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום חמישי כ חשון (תש"ד)
שיעורים: חומש: ח"ש,חמישי עם פירש"י.
תהילים:צז-קג.
תניא: והנה רצון...'קן' האדם.

יום הולדת את אדמו"ר [אדננו מורנו ורבנו] מהורש"ב [מורנו הרב ורבינו רבי שלום בער] נ"ע [נשמתו עדן]- שנת כתר"א - כלשון הצ"צ [הצמח צדק]. נקרא ע"ש [על שם] אדמו"ר האמצעי וחצי שם אביו של הצ"צ [הצמח צדק].

בכל שנה ביום הולדתו היה אאמו"ר [אדני אבי מורי ורבי] אומר דא"ח [דברי אלקים חיים], אלא שהיה בחשאי, מלבד כשאירע בש"ק [בשבת קודש]. ביום ההולדת האחרון בעלמא דין אמר מאמר נתת ליראך נס להתנוסס מפני קושט סלה. כשסיים אמר לי ביום הולדת צריך לומר חסידות. יתן השם יתברך לך מתנה שתאמר חסידות ביום הולדת שלך אלא שיהיה בחסד וברחמים - האט עס געדויערט זיבען יאהר.