ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Ci sono tre scuole di pensiero:

1. La disciplina dell'annullamento del materiale, vedere la natura ripugnante e aberrante in tutto ciò che è fisico e materiale.

Questa è la scuola del mussàr, la morale.

2. Il riconoscimento della superiorità della "forma interiore" e spirituale, la dimensione dei tratti caratteriali e intellettuali, come fare a raggiungerli e migliorarli.

Questa è la scuola di chakirà, la filosofia.

3. La disciplina della prevalenza della forma interiore nella materia.

Questa scuola insegna la qualità unica del materiale quando viene purificato integrandolo con lo spirituale, le due cose risultano poi così completamente fuse tra loro che non si riesce più a vedere dove comincia l'uno e dove finisce l'altro, l'inizio e la fine coincidono.

D.o li ha creati entrambi per uno scopo, rivelare la luce della Santità della Sua Potenza nascosta, Yishtabbach.

Solo mettendo insieme questi due aspetti si potrà attendere a quella perfezione voluta dal Creatore.

Questa è la scuola dell'insegnamento della Chassidùt.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

שבת ז כסלו (תש"ד)
ה
שיעורים: חומש: ויצא, שביעי עם פירש"י..
תהילים:לט-מג.
תניא: ובר מן ... '314' הלכותיהן.

הפטורה: ועמי - תלמי שדי. ויברח יעקב - ובאשה שמר. ובנביא העלה - ובנביא נשמר.

שלש חכמות הן: חכמת ביטול החומר, ע"י [על ידי] הוראת שקוץ ותיעוב כל ענינים הגופניים והחומריים - חכמת המוסר.

חכמת הכרת מעלת הצורה והרוחני במדות ובמושכלות והוראת אופני הקירוב אליהם - חכמת החקירה.

חכמת הגברת הצורה על החומר, הוראה במעלת חומר מזוכך ובמעלת הצורה כשנקבעה בהחומרי, והתכללותם יחד מבלי אשר ימצא ראש וסוף, להיות כי נעוץ תחלתן בסופן וסופן בתחלתן, אל אחד בראם, ולכוונה אחת לגלות אור קדושת חביון עוזו יתברך נבראו, ושניהם כאחד דוקא משלימים אותה השלימות, אשר עלה ברצונו יתברך - חכמת תורת החסידות.