ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Non possiamo descrivere adeguatamente il grande merito di coloro che partecipano alla sacra avodà di recitare Tehillìm con un minyan, e il grande piacere che questa avodà provoca in Alto, come discusso nei Testi Sacri e, in piccolissima parte, anche nei Kuntres Takanàt Amiràt Tehillìm B'rabìm (Kovetz Michtavìm).

Come sei fortunata, oh Israele! Per questo merito, tutti possono essere benedetti con buona salute e mezzi di sostentamento in abbondanza, voi, le vostre mogli, i vostri figli e le vostre figlie, D.o vi concederà la vita eterna.

Per questo merito, tutta la Comunità di Israele potrà essere aiutata con tutto quello serve, materialmente e spiritualmente.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

שבת כט חשון (תש"ד)
הפטורה : ואשה - בנה תצא.
שיעורים: חומש: תולדות, שביעי עם פירש"י..
תהילים:קמ-קנ.
תניא: ומ"ש בפ' פיקודי...האצי'.

מברכים ר"ח [ראש חדש] כסלו. אמירת כל התהילים בהשכמה. יום התוועדות.

עבודה הקדושה באמירת תהלים בצבור, אין די באר גודל הזכות של המשתתפים בזה, וגודל הנחת רוח של מעלה כמבואר בספרי קודש, ואפס קצהו בקונטרס תקנת אמירת תהלים ברבים [קובץ מכתבים, א], ואשריכם ישראל, ובגלל זאת תתברכו אתם נשיכם בניכם ובנותיכם, ה' עליהם יחיו, בבריאות נכונה ובפרנסה בהרחבה גדולה, ולרגליכם יושעו כל עדת ישראל שיחיו במחנכם הט'[הורה] בתוך כלל אחב"י [אחינו בני ישראל] בהדרוש להם בגשם וברוח.