ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

"Conosci il D.o dei vostri padri e serviLo con tutto il tuo cuore".

Ogni genere di conoscenza e comprensione della Torà, anche la più profonda, deve essere sempre con l'intenzione di avodà.

Qualunque realizzazione intellettuale deve quindi scaturire in un effettivo perfezionamento e miglioramento dei propri tratti caratteriali, che si traduce in un più radicato e profondo attaccamento a D.o, che è ciò che il lessico Chassidico chiama "avodà".

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום שני ו טבת (תש"ג)
שיעורים: חומש: ויגש, שני עם פירש"י.
תהלים: לה-לח.
תניא: וכן בכל... שנברא.

כתיב דע את אלקי אביך ועבדהו בלב שלם, כי כל ענין ידיעה והשגה אפילו בענינים היותר עמוקים, צריך לבוא בעבודה, היינו פעולת דבר בבירור וזיכוך המדות והתקשרות פנימית הנקרא בלשון החסידות עבודה.