ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Si può scongiurare il chibùt hakever ("Purgatorio della tomba") recitando parole di Torà e Tehillìm, per un sesto della giornata;

Per meritare la purezza dell'anima, che elimina kaf hakela, vanno recitati il più possibile Mishnà, Tanya e Tehillìm a memoria, per gran parte della giornata.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום שלישי ז טבת (תש"ג)
שיעורים: חומש: ויגש, שלישי עם פירש"י.
תהלים: לט-מג.
תניא: ולכן נקרא ... סוף פ"ה.

השעור להפטר מחבוט הקבר הוא, שחלק ששי מהמעת-לעת יאמר אותיות התורה, תהלים כו'. לזכות לזיכוך הנפש להפטר מכף הכלע הוא, ע"י [על ידי] חזרה כל היום, כמה שיש ביכולתו, משניות תניא תהלים בעל פה.