ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

La chassidùt Chabad apre l'accesso alle stanze di chochmà e binà, consentendo di conoscere e riconoscere, con la comprensione intellettuale, "Colui che ha parlato e il mondo è stato" risvegliando così i sentimenti del cuore mediante la comprensione intellettuale.

La chassidùt Chabad mostra come ogni individuo, usando le sue capacità innate, può avvicinarsi al Sacro per servire D.o con la sua mente e con il cuore.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום שלישי יז כסלו (תש"ד)
שיעורים: חומש: וישב,שלישי עם פירש"י.
תהילים:פג-פז.
תניא: הנה לא... וכו' וד"ל.

חסידות חב"ד פותחת שערי היכלי חכמה ובינה, לידע ולהכיר את מי שאמר והיה העולם בהשגה שכלית, מעוררת רגשי הלב להתפעל באותה מדה שבלב המחוייבת מהשכלה זו, ומורה דרך אשר כל אחד ואחד לפום שיעורא דיליה יכול לגשת אל הקדש לעבוד את הוי'[ה] במוחו ולבו.