ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Era consuetudine dello Tzemach Tzedek di avere una sorta di farbrengen in una delle serate di Chanukkà con la sua famiglia, includendo anche le nuore.

La chiamava "la sera delle frittelle".

Questa è stata la consuetudine anche dell' Alter Rebbe e del Mitteler Rebbe.

Tra le storie raccontate dai Rebbe in questo pasto, ce n’erano alcune focalizzate su Chanukkà, anche su argomenti già ampiamente discussi l'anno prima

Mio padre usava dare un Chanukkà-Gelt (regalo di monete) la sera del quarto o del quinto lume.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום שני כח כסלו, ד חנוכה (תש"ג)
שיעורים: חומש: מקץ, שני עם פירש"י.
תהלים: קלה-קלט.
תניא: כי השכל ... ויראה וענפי'.

הנהוג אצל הצ"צ [הצמח צדק], כי באחד מלילי חנוכה היו עושים כעין פארבריינגען עם בני הבית, והיו באים גם כלותיו, ונקרא "לאטקעס אווענט". וכן היה אצל רבינו הזקן ואדמו"ר [ואדננו מורנו ורבנו] האמצעי. בין הספורים שהיו הרביים מספרים בסעודה זו, היו ספורים אשר בכל חנוכה היו משוחחים אודותם, אף שכבר דברו מזה בשנה העברה.

אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] היה נותן דמי חנוכה בליל נר הרביעי או החמישי.