ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

I Greci volevano "far dimenticare la TUA Torà e violare i decreti della TUA Volontà"; come dice il Midràsh (Bereshìt Rabbà, 16), hanno imposto che gli ebrei scrivessero "che Torà e mitzvot non hanno nulla a che fare con il D.o d'Israele."

Era una guerra contro l'Eterno, "che studino pure la Torà, che pratichino anche le mitzvot, però solo quelle di giustizia sociale e testimonianza (mishpatìm e edut), comprensibili alla logica umana, senza mai menzionare D.o, che la Torà è la Sua Parola e che i precetti sono la Sua Volontà.

In una parola, Torà e mitzvot non devono avere alcun legame con la Divinità.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום חמישי ב טבת, ז חנוכה (תש"ג)
שיעורים: חומש: מקץ, חמישי עם פירש"י.
תהלים: י-יז.
תניא: ולכן נמשלה ... ,ט, ומצותי'.

מלחמת היונים היתה "להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך" וכמאמר [ב"ר פט"ז] כתבו כו' שאין לכם חלק באלקי ישראל. כל המלחמה היתה נגד אלקות, זאל מען לערנען תורה, זאל מען מקיים זיין מצות המשפטים והעדות, רק שלא להזכיר שהיא תורת ה' ושהמצות הם חקי רצונו יתברך, ניט דערמאנען אין תומ"צ [תורה ומצות] דעם ענין פון ג-טלכקייט.