ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Nel 5648 (1887) mio padre fu eletto ufficiale del Chevra Kadisha e, come era consuetudine, fu condotto di Simchat Torà, in processione al Shul , accompagnato da una folla.

Allora disse il Maamar che inizia con "En HBH ba bitrunya".

La conclusione è stata:

Anche le grandi menti che sono qui devono mettere da parte il loro intelletto e non farsi governare dalla loro ragione e la conoscenza, perché sono suscettibili di una visione distorta dal loro intelletto al tal punto che la loro fine può essere amara.

La cosa essenziale in questi tempi delle "orme del Messia" non è di seguire l'intelletto e la ragione, ma dare compimento alla Torà e ai precetti con tutto il cuore, con la semplice fede nel D.o di Israele.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום ראשון יב טבת (תש"ג)
שיעורים: חומש: ויחי, פרשה ראשונה עם פירש"י.
תהלים: סו-סח.
תניא: פרק ט. והנה מקום ... '26' שבמוחין.

בשנת תרמ"ח נבחר אאמו"ר [אדני אבי מורי ורבי] לגבאי דחברה קדישא. וכפי המנהג, הובילו אותו בשמח"ת [בשמחת תורה] בלוית עם רב לביהכ"נ [לבית הכנסת]. אמר אז המאמר אין הקב"ה [הקדוש ברוך הוא] בא בטרוניא. וסיום דבריו: גם האנשים בעלי מוחין הנמצאים עתה צריכים להניח שכלם ולא לילך אחרי הטעם ודעת, כי יכולים להטות ע"פ [על פי] שכלם כו' עד כי ח"ו [חס ושלום] מרה תהיה באחרונה כו'. וזהו העיקר בזמן הזה בעקבות דמשיחא, שלא לילך אחר השכל וטו"ד [וטעם ודעת], כי אם לקיים התורה והמצות בתמימות ואמונה פשוטה באלקי ישראל.