ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Lo Shpola Zeideh ("Il Nonno di Shpola"), un discepolo del Magghìd di Mezrich, era un uomo di un intenso fervore, molto più di qualunque altro tra gli altri discepoli del Magghìd.

Quando visitò l'Alter Rebbe in Liadi, tra il 5569 e il 5570 (1809-1810), gli raccontò che quando era un bambino di tre anni aveva visto il Baal Shem Tov.

"Ha messo la sua mano santa sul mio cuore e da allora lì sento caldo."

Il gesto di uno Tzaddìk, e ancor di più vederlo e sentire la sua voce, fa sicuramente una impressione che non si dimentica.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום שלישי יד טבת (תש"ג)
שיעורים: חומש: ויחי, שלישי עם פירש"י.
תהלים: עב-עו.
תניא: והיא הנקראת ... שבזה"קץ

הסבא משפאלע - דער שפאלער זיידע - היה איש נלהב מאד, ביתר שאת ויתר עז על שאר חבריו תלמידי המגיד. בביקורו בליאדי אצל רבינו הזקן - שנת תקס"ט או תק"ע - סיפר, אשר בהיותו בן שלש שנים ראה את הבעש"ט [הבעל שם טוב] "און ער האט מיר ארויפגעלייגט די הייליגע האנט אויפ'ן הארצען און פון יעמאלט אן איז מיר ווארעם".

תנועת צדיק, ומכל שכן ראיה או שמיעת קול, צריך לפעול שלא ישכח לעד.