ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Shemà Israel, ascolta Israele, questo è il tempo designato per la redenzione di Mashiach, le sofferenze che possono esserci sono le doglie del parto di Mashiach, Israele sarà redento solo attraverso la teshuvà.

Non abbiate fede nei falsi profeti che assicurano gloria e salvezza dopo la guerra, ricordatevi della parola di D.o, "Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, che pone la sua fiducia e spera nell'aiuto dei mortali, allontanando così il suo cuore da D.o (Yirmiyahu, 17: 5)".

Torna Israele fino all'Eterno tuo D.o, preparati insieme alla tua famiglia per andare avanti e ricevere Mashiach, la cui venuta è imminente.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום רביעי טו טבת (תש"ג)
שיעורים: חומש: ויחי רביעי עם פירש"י.
תהלים: עז-עח.
תניא: פרק י. והנה ... 'טו' כמו השנאה.

תו"א [תורה אור] ד"ה [דיבור המתחיל] אוסרי סעיף המתחיל והנה זהו, צ"ל [צריך להיות]: "והעלאת ניצוצות שנפלו אפילו הבהמות יתעלו כמו שהיה בתחילת".

הסכת ושמע ישראל, העת הזאת היא מועד הגאולה על ידי משיח צדקנו, והיסורים הבאים עלינו הם חבלי משיח, ואין ישראל נגאלין אלא בתשובה. אל תאמינו לנביאי השקר המבטיחים לכם ישועות ונחמות אחרי כלות המלחמה, זכרו דבר ה' [ירמיה יז, ה] ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרועו ומן ד' יסור לבו. שובה ישראל עד ד' אלקיך, והכן עצמך ובני ביתך לקבל פני משיח צדקנו הבא בקרוב ממש.