ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

In questo giorno l'Alter Rebbe è mancato nel villaggio Piena all'uscita di Shabbat Parashat Shemòt nell'anno 5573 (1813).

Egli riposa nella città di Haditz.

Mio nonno (Il Rebbe Maharash) ha chiesto allo Tzemach Tzedek:

Che cosa intendeva il nonno (l'Alter Rebbe) quando parlava di "atteggiamenti di chassidùt e cosa intendeva con chassidùt?

Lo Tzemach Tzedek rispose:

Il termine "atteggiamenti di chassidùt" significa che tutti i Chassidìm si sentono parte di una unica, grande famiglia che vive d'amore e d'accordo, come insegna la Torà.

Chassidùtt è vitalità, far circolare vitalità ed illuminare in ogni cosa, è la forza di illuminare il "non bene" prendendo così coscienza della propria negatività in modo da poterla correggere.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום שישי כד טבת (תש"ג)
שיעורים: חומש: שמות, שישי עם פירש"י.
תהלים: קיג-קיח.
תניא: יג. ובזה ... החשך כנ"ל.

הסתלקות אדמו"ר הזקן בכפר פיענא במוצאי שבת קדש פרשת שמות תקע"ג. ומ"כ [ומנוחתו כבוד] בעיר האדיץ.
אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי] שאל את הצ"צ [הצמח צדק]: וואס האט דער זיידע געוואלט מיט דרכי החסידות, און וואס האט ער געוואלט מיט חסידות. ויענהו הצ"צ: דרכי החסידות איז, אז אלע חסידים זאלען זיין ווי איין משפחה ע"פ [על פי] התורה באהבה. חסידות איז חיות. אריינטראגען א חיות און באלייכטען אלץ, אויך דעם לא טוב, מען זאל וויסען פון דעם אייגענעם רע ווי ער איז, אויף מתקן זיין עס.