ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

La prima stampa del "Sefer shel Benonìm", il Tanya, fu completata Martedi 20 Kislev 5557 (1796) a Slavita. Esso includeva Parte I, Sefer Shel Benonìm, Parte II, Chinuch Katàn e Shaar Hayichud veHaemunà.

L'Igheret Hateshuvà, la prima edizione fu stampata a Zolkvi 5559 (1799; la seconda edizione prima stamp a Shklov 5566 (1806).

L'Igheret Hakodesh, prima stampa a Shklov 5574 (1814).

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום ראשון כ כסלו (תש"ג)
שיעורים: חומש: וישב, פרשה ראשונה עם פירש"י.
תהלים: צז-קג.
תניא: הסכמות הרבנים ... ז"ל נבג"מ

הדפסת ספר של בינונים - תניא - בפעם הראשונה נגמרה יום ג' כ' כסלו תקנ"ז בסלאוויטא. וכולל:

חלק ראשון - ספר של בינונים, חלק שני - חנוך קטן ושער היחוד והאמונה.

אגרת התשובה - מהדורא קמא - נדפסה לראשונה: זאלקווי תקנ"ט; מהדורא בתרא - נדפסה לראשונה: שקלאוו תקס"ו.

אגרת הקדש - בפעם הראשונה - שקלאוו תקע"ד. תוצאה מתוקנת של כל ד' החלקים - ווילנא ראם תר"ס, וחזרה ונדפסה כמה פעמים.