ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Nella benedizione Velamalshinim si fa una breve pausa tra utemagher ("sopprimerai") e vetachniìa ("sottometterai").

Quando si dice teakèr, uteshabèr utemaghèr ("sradicare, rompere, sopprimere") si deve meditare ed associare il pensiero alle tre kelipot (forze del male), che vanno completamente eliminate.

Vetachniìa ("sottomettere") si riferisce invece alla kelipat noga (una forza del male con frammisto un po' di bene), che può essere purificata e va quindi sottomessa.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום ראשון כו טבת (תש"ג)
שיעורים: חומש: וארא, פרשה ראשונה עם פירש"י.
תהלים: קיט, מה ... לא שכחתי.
תניא: פרק יד. והנה ... '38' לכפור האמת.

בברכת ולמלשינים מפסיקים קצת בין "ותמגר" לתיבת "ותכניע", מתאים להכוונה, אשר "תעקר ותשבר ותמגר" הם נגד ג' קליפות שצריכים העברה לגמרי, "ותכניע" - לנגד קליפת נוגה שצריכה הכנעה ויש בה ברור.