ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Un uso stabilito dal Rebbe: Ogni mattina dopo la tefillà - anche di Shabbat, le festività, di Rosh Hashanà e Yom Kippùr - dire una parte dei Tehillìm, secondo la suddivisione dei giorni del mese. Quando i Tehillìm vengono completati con un minyan - si dice il Kaddìsh Yatòm. Quando ci sono solo 29 giorni in un mese, si dice le ultime due parti nel 29esimo giorno.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום שלישי כב כסלו (תש"ג)
שיעורים: חומש: וישב, שלישי עם פירש"י.
תהלים: קו-קז.
תניא: אך ביודעיי ... את ה' וגו' אכי"ר.

מתקנות כ"ק אדמו"ר שליט"א: לאמר בכל בקר אחר התפלה - וגם בשויו"ט [בשבת ויום טוב], ר"ה [ראש השנה] ויה"כ [ויום הכיפורים] - תהלים כפי שנחלק לימי החדש, ואחר אמירה בעשרה - ק"י [קדיש יתום].

בחדש של כט יום אומרים ביום כט השעור דשני הימים.