ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Mio padre disse: “La chassidùt cambia ciò che esiste e scopre l'essenza dei caratteri”.

L'essenza del carattere di un ebreo è al di là di qualunque possibile stima e valutazione in quanto contiene una parte integrale dell'Essenza di D.o.

Dato che l'Essenza di D.o è illimitata, anche quella parte dell'Essenza che ha l'ebreo non può che essere a sua volta illimitata.

Questo è simile agli tzitzìt che sono "agli angoli" ma sono fatti con lo stesso materiale degli angoli del vestito.

L'esistenza dell'anima come una discreta entità della Essenza di D.o è solo perché D.o ha creato l'anima per il Creato, e la chassidùt rivela tutta l'essenza dell'anima.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום שישי יג כסלו (תש"ד)
שיעורים: חומש: וישלח,שישי עם פירש"י.
תהילים:סט-עא.
תניא: ולהבין פרטי ... דז"א.

אמר אאמו"ר [אדני אבי מורי ורבי]: חסידות משנה את המציאות ומגלה את המהות. והמהות של האיש הישראלי אין להעריך ולשער, כי הוא חלק מן העצם, והתופס במקצתו כאלו תופס בכולו, וכשם שהעצם אין לו שעור כך החלק אין לו שעור, ע"ד [על דרך] הכנף מין כנף - עס איז מעהר ניט וואס עצמות האט בורא געווען א נשמה אז זי זאל זיין א נברא - וחסידות מגלה את המהות.