ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Durante lo Shabbat mevarchìm, (quando il nuovo mese viene benedetto) (Siddur, pag. 191), i Chassidìm usano radunarsi in Shul la mattina presto per recitare l'intero Tehillìm.

In seguito, si studia per circa un'ora un Maamar di Chassidùt semplice, che tutti possano capire, e quindi pregare.

Il tempo di fare farbrenghen (raduno chassidico) deve essere determinato in base alle circostanze del luogo in cui vivono, per il successo materiale e spirituale.

Dopo aver concluso il Tehillìm di Shabbat Mevarchìm, si dice il Kaddìsh, se qualcuno ha yahrtzeit (un'azkarà) o se c'è una persona in lutto - il kaddìsh dopo ognuno dei cinque libri di Tehillìm.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

שבת כו כסלו, ב חנוכה (תש"ג)

מברכים ראש חודש טבת. אמירת כל התהלים בהשכמה.

שיעורים: חומש: וישב, שביעי עם פירש"י.
תהלים: קי, מה... לא שכחתי.
תניא: פרק ב. ונפש... בראשית.

יום התוועדות. טל ומטר. נר חנוכה אחר הבדלה וקדם אמירת ויתן לך. בבית הכנסת נר חנוכה קודם הבדלה.

ביום שבת קדש שמברכים החדש, השכם בבקר יתקבצו אנ"ש לבית הכנסת להגיד כל התהלים. אחר האמירה ילמדו כשעה מאמר של חסידות שיהיה מובן לכל, ואחר כך תפלה. מועד התוועדות כפי הזמן שיגבילו מתאים לתנאי המקום, מקום דירתם להצלחה בגשמיות וברוחנית.

אחר אמירת כל התהילים בשבת מברכים יאמרו קדיש יתום. ואם יש חיוב - יארצייט או אבל - אומרים קדיש יתום אחר כל ספר וספר.

.