ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Da una lettera da mio padre:

Il 19 di Kislev è la ricorrenza dove "la nostra anima viene redenta nella pace" e l'illuminazione della nostra anima e la vitalità ci vengono dati, questo giorno è il Capodanno ebraico della chassidùt, lasciato a noi in eredità dai nostri sacri antenati e rimasto intonso fedele agli insegnamenti del Baal Shem Tov.

"Questo giorno è l'inizio delle tue opere", è il compimento della vera intenzione della creazione dell'uomo sulla terra, che è quella di evocare la rivelazione della Luce delle parti più profonde e celate della nostra santa Torà.

È in questo giorno che la Luce viene suscitata, in modo generale, per l'intero anno.

È nostro dovere in questo giorno risvegliare i nostri cuori a un più profondo ma semplice, sincero desiderio che D.o illumini le nostre anime con la Luce della Sua Torà interiore.

"Dal profondo ho chiamato a Te, o D.o," per suscitare la profondità e l'interiorità della Torà e dei Comandamenti di D.o dall'interiorità profondità dell'Essenza dell'Infinito (Sia Benedetto), per illuminare l'interiorità di le nostre anime.

Che tutto il nostro essere (ovvero tutta la nostra esistenza, l'essenza e le sue estensioni) possa essere dedicato solo a Lui, che possiamo bandire i tratti naturali del male che è dentro di noi.

E che tutte le nostre opere (la nostra Avoda,Limud Torà, Mitzvoth ma anche l'attività mondana necessaria per il mantenimento del corpo), siano fatte con l'intenzione sincera per amore del Cielo, così come vuole D.o, Sia Benedetto.

Voglia il Padre Misericordioso avere pietà di noi, conducendoci sulla via buona e giusta, e facendoci "vedere il Suo Volto (Tehillìm 11: 7)".

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

ממכתב אאמו"ר

… יט כסלו … החג אשר פדה בשלום נפשנו ואור וחיות נפשנו ניתן לנו, היום הזה הוא ראש השנה לדא"ח אשר הנחילנו אבותינו הקדושים זצוקלל"הה נ"ע זי"ע, והיא היא תורת הבעש"ט ז"ל.

זה היום תחלת מעשיך, שלימות הכוונה האמיתית בבריאת האדם עלי ארץ, להמשיך גילוי אור פנימיות תורתינו הקדושה, אשר נמשך ביום הזה בבחי' המשכה כללית על כללות השנה, ועלינו להעיר לבבנו ביום הזה בבחי' חפץ ורצון פנימי ועצמי באמיתת נקודת לבבנו, שיאיר נפשנו באור פנימיות תורתו ית'.

ממעמקים קראתיך ה', להמשיך בחי' עומק ופנימיות תורת ה' ומצות ה' מבחי' פנימיות ועצמות אוא"ס ב"ה שיאיר בפנימיות נפשנו, אשר כל עצמותינו (ר"ל כל מציאותינו, העצם וההתפשטות כו') יהיו אליו ית' לבד, לגרש מאתנו כל מדת רעה ומגונה מהמדות הטבעיות, כ"א כל עשיותינו וענינינו (הן בעבודה היינו תפלה ותומ"צ [ותורה ומצות], והן בעניני עולם המוכרחים לקיום הגוף) יהיו בכוונה אמיתית לשם שמים אשר חפץ ה' כו', והי"ת אב הרחמים ירחם עלינו וינחנו בדרך הטובה והישרה ישר יחזו פנימו...

שבת יט כסלו (תש"ג)

הפטרה: חזון עובדי'. אין אומרים אב הרחמים וצדקתך.

שיעורים: חומש: וישלח, שביעי עם פירש"י
תהלים: צ-צו
תניא: ספר לקו"א הנקרא בשם... וקצרה בעזה"י. הסכמת א) הרב... מאניפאלי. ב) הרב...הכהן.

אין הש"ץ מתעטף בטלית למנחה או למעריב, לא בשויו"ט ולא בר"ה.

הילולא של הרב המגיד - ממעזריטש - ג' וישב תקל"ג, ומ"כ באנאפאלי.

אדמו"ר הזקן יצא לחירות ממאסרו הראשון - יט כסלו, ג' וישב, תקנ"ט, לפנות ערב.

ממכתב רבינו הזקן: ברם כגון דא צריך להודיע, כי יום אשר עשה ד' לנו יום יט כסלו, יום ג' שהוכפל בו כי טוב, יום הילולא רבא של רבינו הקדוש נ"ע, וכשקריתי בס' תהלים בפסוק פדה בשלום נפשי, קודם שהתחלתי פסוק שלאחריו, יצאתי בשלום מד' שלום.

***

יום התועדות וקבלת החלטות טובות בקביעות עתים לתורה הנגלית ודא"ח ברבים, וחיזוק דרכי החסידים באהבת רעים.

נוהגים לסדר חלוקת הש"ס, וע"פ הסדר המבואר באגה"ק ד"ה הוכיח תוכיח, בליובאוויטש משנת תרס"ג ואילך הי' מסדרים חלוקת הש"ס כ"ד בטבת - יום הלולא של רבינו הזקן - מפני אפס הפנאי ביט כסלו.