ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Dai discorsi di mio nonno del mese di Elùl del 5635 (1875):

I tre giorni che precedono lo Shabbat sono la sua preparazione.

Lo Zohar HaKadosh afferma che "dallo Shabbat prendono benedizione tutti i giorni".

"Tutti i giorni" sono i sei giorni feriali della settimana, ai quali D.o ha dato una benedizione generale, "D.o ti benedirà in tutto ciò che farai".

La benedizione dello Shabbat vale per i giorni che lo precedono e per quelli che lo seguono.

I preparativi per lo Shabbat iniziano il mercoledì, e sono annunciati dal breve "Lechu nerannenà".

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום רביעי כג כסלו (תש"ג)
שיעורים: חומש: וישב, רביעי עם פירש"י.
תהלים: קח-קיב.
תניא: והנה אחר ... אמרים הנ"ל.

משיחות אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי] - אלול תרל"ה: ג' ימים קודם השבת הוא הכנה לשבת. אויף שבת זאגט ער אין זהר דמיני'[ה] מתברכין כולהו יומין. כולהו יומין איז כל ששת ימי השבוע, וואס אויף דעם האט דער אויבערשטער געגעבען א ברכה כללית וברכך ה"א [ה' אלקיך] בכל אשר תעשה, איז די ברכת השבת מלפניו ומלאחריו, די הכנה צו שבת איז מיום ד', און דער אנזאג איז דער קליינער לכו נרננה, וואס איז ג' פסוקים.