ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Mio padre accendeva i lumi di Chanukkà fra Minchà e Maariv; non faceva particolare attenzione se fossero posti nei pressi della porta, in direzione a sud-nord o a est-ovest.

Recitava HaNeròt Halalu, e dopo aver acceso tutti i lumi, stava seduto vicino a loro per una mezz'ora, tranne il venerdì che restava meno.

L'ordine da noi seguito: Minchà, accensione dei lumi di Chanukkà e poi quella delle candele di Shabbat.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום שישי  כה כסלו, א חנוכה (תש"ג)
שיעורים: חומש: וישב, שישי עם פירש"י.
תהלים:" קיט, אשרי...מצותך מאד.
תניא: והא דאמרינן... להתייהר כו'

אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] הי'[ה] מדליק נרות חנוכה בין מנחה למעריב, ולא הי'[ה] מדייק בפתח שיהי'[ה] מדרום לצפון או ממזרח למערב. "הנרות הללו" - אחר הדלקת כל הנרות. והיה יושב בסמוך להנרות חצי שעה - לבד מועש"ק [מו' ערב שבת קודש] שלא הי'[ה] מתעכב חצי שעה - מדייק שידלקו הנרות חמישים מינוט לכל הפחות.

מנחה, נר חנוכה, נר שבת.