ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

In una delle sue sichòt mio padre aveva sviluppato un argomento di cui questo è il nucleo:

Ci sono lo tzadìk, lo yashar, il tamìm e il chassìd.

Tzadìk è chiamato colui che compie le mitzvòt positive, suscitando così le rivelazioni inerenti all'Ordine del Creato.

Yashar è chiamato colui che compie le mitzvòt negative, traendo così le rivelazioni dall'Ordine del Creato.

Tamìm è chiamato colui che suscita rivelazioni a un livello tale di Divinità dove "l'albero e il suo frutto hanno lo stesso gusto" in una dimensione permeata da 8 modi di Influenza Divina.

Più alto di tutti è il chassìd, e qui ci sono tre livelli:

(1) Gli affari mondani non lo disturbano ne lo distraggono affatto dalla sua avodà.

Ogni individuo può, quindi deve aspirare e raggiungere questo livello.

(2) Tutti i suoi affari sono Divinità, anche se questo livello "non è distante da te, ecc.," non è ancora alla portata di tutti.

(3) È Il livello descritto nel Tikunei Zohar, "Chi è un Chassìd? Colui che si comporta con benevolenza verso il suo Creatore e verso il suo nido", ovvero la persona che cerca di unire il Santo Benedetto Egli Sia e la Sua Shechinà, Sia Benedetta, con quelli che abitano nei mondi inferiori, e non solo per placare la sete della sua anima, come viene spiegato nel Tanya 13.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

שבת יד כסלו (תש"ד)
שיעורים: חומש: וישלח, שביעי עם פירש"י..
תהילים:עב-עו.
תניא: דוד ... '320' בעת צרתו.

מברכין ברכת המזון בכוס של ברכה, אף שאין עשרה. הכוס על כף היד והאצבעות זקופות. אוחז הכוס מאמירת "רבותי מיר וועלען בענטשען" עד אחרי סיום ברכה שלישית, שאז מעמידו על השלחן.

באחת משיחותיו ביאר אאמו"ר [אדני אבי מורי ורבי] ותוכן דבריו: יש צדיק ישר תמים חסיד. צדיק ע"ש [על שם] קיום מ"ע [מצות עשה] - ממשיך גילוים דסדר ההשתלשלות. ישר ע"ש [על שם] קיום ל"ת [לא תעשה] - גילוים למעלה מסדר ההשתלשלות. תמים - ערנסטקייט - גילויים דטעם עצו ופריו שוים, התחברות סוכ"ע [סובב כל עלמין] וממכ"ע [וממלא כל עלמין]. למעלה מכולם חסיד, ויש בזה ג' מדריגות: א) שעניני העולם אינם מטרידים ומבלבלים אותו. כאו"א [כל אחד ואחד] יכול להגיע לזה וכאו"א [וכל אחד ואחד] מחוייב להגיע לזה. ב) שכל עניניו הם אלקות. ואף שלא רחוקה היא ממך גו', מ"מ [מכל מקום] אין זה שייך לכאו"א [לכל אחד ואחד]. ג) מ"ש [מה שכתוב] בת"ז [בתקוני זהר]: איזהו חסיד המתחסד עם קונו עם קן דיליה, ופירש בסש"ב [בספר של בינונים] שזהו ליחדא קובו"ש [קודשא בריך הוא ושכינתיה] בתחתונים ולא לרוות נפשו הצמאה בלבד.