ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

L'Alter Rebbe ha detto:

Le offerte per il Santuario includevano oro, argento e rame, ma niente luccicava come gli specchi donati dalle donne che furono utilizzati per fare il lavabo (per il lavaggio rituale) e la sua base.

Questi furono gli oggetti del Santuario costruiti per ultimi ma utilizzati per primi (il lavaggio rituale dei Cohanìm) poichè il loro inizio è nel loro fine.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום ראשון טז אדר א (תש"ג)
שיעורים: חומש: כי תשא, פ' ראשונה עם פירש"י.
תהלים: עט-פב.
תניא: פרק ל. עוד - '76' כמ"ש במ"א.

רבינו הזקן אמר: בתרומת המשכן היו זהב וכסף ונחושת. ולא היה דבר המבריק זולת מראות הצובאות שמהן נעשו הכיור וכנו. הכיור וכנו הם הבאים באחרונה מכל כלי המשכן, ותשמישו הוא בראש כל עבודות המשכן, כי נעוץ תחלתן בסופן.