ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Si dice del tempo a venire:

"Una pietra nel muro griderà e un ramo dall'albero risponderà".

Allo stato attuale, le creazioni inerti sono mute; anche se calpestate, restano in silenzio.

Ma verrà un momento in cui la rivelazione del Futuro diventerà realtà e l'inerte inizierà a parlare, la terra chiederà "Con che diritto quest'uomo mi calpesta, visto che non pensa ne dice parole di Torà?

La terra calpestata ha atteso questo momento per millenni, dai sei giorni della Creazione.

Tutti i tipi di creature viventi sono state calpestate in tutto questo tempo, ma stanno aspettando che un ebreo (o due ebrei) ci camminino sopra discutendo di Torà.

Ma se non dicono parole della Torà, la terra protesterà: "Ma allora non sei un essere umano, sei solo un animale!"

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

שבת טו אדר א, שושן פורים קטן (תש"ג)
א"א [אין אומרים] "אב הרחמים" ו"צדקתך".
שיעורים: חומש: תצוה, שביעי עם פירש"י.
תהלים: עז-עח.
תניא: עוד ישים - כמ"ש בזה"ק.

רושמים על הלחם קודם ברכת המוציא, אבל נזהרים שלא לחתוך.

גם בקדוש על הפת אומרים סברי מרנן.

אויף לעתיד לבוא שטעהט: אבן מקיר תזעק וכפיס מעץ יעננה. איצטער שווייגט דער דומם, מ'טרעט אויף איהם און ער שווייגט. אבער עס וועט קומען א צייט אין דעם גילוי פון לעתיד, וואס דער דומם וועט אנהויבען ריידען, דערציילען, און ער וועט מאנען, אויב מען האט גייענדיג ניט געטראכט אדער גערעדט דברי תורה, פארוואס האט מען אויף אים געטראטען.

די ערד וואס מען טרעט אויף איהר, ווארט טויזענטער יאהרען, פון ששת ימי בראשית, און עס טרעטען אויף איהר דערווייל כמה ברואים בעלי חיים כו', ביז עס וועט דארט טרעטען א איד, צוויי אידען, און וועלען ריידען א דבר תורה. ובאם לאו - זאגט זי: דו ביזט דאך אויך ווי א בהמה.
 

Mio nonno diceva che il Mitteler Rebbe aveva scritto Maamarim specifici, e un libro speciale, per ogni diverso tipo di maskìl (le persone dedite principalmente all'aspetto intellettuale della chassidůt) e di ovèd (quelle invece che si occupano principalmente del servizio e degli aspetti emozionali) nella comunità chassidica.

Shaar Hayichùd e Shaarei Orà, però, sono generali, scritti per tutti i chassidìm.

Shaar Hayichùd è la chiave per gli insegnamenti di chassidùt;

Shaarei Orà è l'alef-bet (l' "abc") della chassidùt.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום שני טו אדר שני, שושן פורים (תש"ג)
שיעורים: חומש: צו, שני עם פירש"י.
תהלים: עז-עח.
תניא: כאשר כל - '94' האבות.

אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי] אמר, אשר אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבינו] האמצעי כתב בשביל כל סוג וסוג מהמשכילים והעובדים אשר בעדת החסידים מאמרים וספר מיוחד, לבד שער היחוד ושערי אורה שהם כלליים, ונכתבו עבור כל החסידים: שער היחוד הוא המפתח דתורת החסידות, ושערי אורה - אלף-בית דתורת החסידות.