ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Il termine "chassìd" è così antico che i Saggi lo riportano all'appellativo dato ad Adam HaRishòn, il primo uomo.

Esso descrive la perfezione e l'eccellenza nell'intelligenza o nei tratti del carattere e delle emozioni, o in entrambi.

Tuttavia, nella dottrina chassidica Chabad l'appellativo "chassìd" si riferisce a chi riconosce la propria essenza e i propri limiti nella conoscenza e nello studio della Torah, così come nell'osservanza delle mitzvòt.

Il chassìd Chabad è ben conscio in ciò in cui è mancante e se ne preoccupa dandosi attivamente da fare per rimediare, ed è diligente e obbediente nella "accettazione del Giogo Divino".

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום שישי כא אדר א (תש"ג)
שיעורים: חומש: כי תשא, שישי עם פירש"י.
תהלים: קד-קה.
תניא: אבל באמת - בשגגות.

שם חסיד הוא שם קדום הנמצא בדרז"ל [בדברי רבותינו זכרונם לברכה] גם על אדם הראשון (עירובין יח ב), והוא תואר השלימות וההפלגה אם בשכל או במדות או בשניהם יחדיו. אמנם בתורת חסידות חב"ד תואר חסיד הוא, מי שמכיר מהותו העצמי ומעמדו בידיעת התורה ולימודה ומצבו בקיום המצות. יודע הוא מה שחסר לו ונותן לב ודואג למלאות את החסר, ומרבה במשמעת בדרך קבלת עול.

Lo Tzemach Tzedek disse, dopo la conclusione della precedente narrazione (Hayom 20 Adàr II):

"Mio nonno, l'Alter Rebbe, è il Moshè Rabèinu della chassidùt Chabad.

I nostri saggi dicono che la Torà fu data a Moshè, ma il Profeta si comportò con generosità condividendola con il popolo di Israele.

Il "costante fuoco" Divino, riferito all'insegnamento della chassidùt Chabad, fu dato dal Magghìd a mio nonno; mio nonno si comportò generosamente e lo diede a chiunque si occupa dello studio della chassidùt.

Io sono assolutamente certo, che chiunque insegni ad un altro, suscitando in lui questo "costante fuoco" Divino, vedrà assicurato il suo compenso, questo suo merito non cesserà mai di esistere.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

יום ראשון כא אדר שני (תש"ג)
שיעורים: חומש: שמיני, פרשה ראשונה עם פירש"י.
תהלים: קד-קה.
תניא: פרק לח. והנה - 'נ' אברי הגוף.

הצ"צ [הצמח צדק] אמר בסיום ספור הנ"ל [הנזכר לעיל] (כ' אד"ש [אדר שני]): זקני - רבינו הזקן - הוא משה רבינו דתורת חסידות חב"ד. במשה אמרז"ל [אמרו רבותינו זכרונם לברכה] שהתורה ניתנה לו, אלא שנהג בה טוב עין. אש תמיד האלקי הנוגע לתורת חסידות חב"ד נתן הה"מ [הרב המגיד] לזקני, וזקני נהג בה טוב עין ויתנה לכל העוסקים בתורת החסידות. ברור לי אשר כל הלומד עם חברו ומעורר בו את האש תמיד האלקי, הנה שכרו אתו אשר זכותו זה לא תכבה לעד.