ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

È nostra usanza intingere fare l'hamotzì intingendo il pane nel sale per tre volte invece di spargere sale sul pane.

Durante il pasto festivo del secondo giorno di Shavuòt del 5621 (1861), lo Tzemach Tzedek narrò ciò che segue;

durante il pasto festivo del secondo giorno di Shavuòt del 5555 (1795), mio nonno (l'Alter Rebbe) disse;

durante il pasto festivo del secondo giorno di Shavuòt del 5528 (1768), il mio santo padrone e maestro (il Magghìd di Mezritch) disse:

"E conterete per voi, usfartèm lachèm".

La parola usfartèm, 'e conterete', ha la radice di sapirùt, splendore e luminosità. Usfartèm lachèm: il vostro lachèm, il 'voi stessi', deve essere luminoso.

Lo Tzemmach Tzedek continuò il suo racconto:

Mio nonno, l'Alter Rebbe, appoggiò allora la testa sulle sue mani e cantò il nigùn (melodia) delle Quattro Stanze con profonda dvekùt (devozione, unione con D-o).

Quando ebbe finito sollevò la testa e disse, in tono interrogativo:

"E con cosa uno deve illuminare il lachèm?", e quindi rispose:

con le sette settimane complete (il conteggio dell'Omer, letteralmente: "sette sabati"), ovvero raffinando i propri sette attributi emozionali, ognuno dei quali è incorporato in tutti e sette.

I sette attributi stessi dovranno diventare 'sette sabati', in quanto lo Shabbat non necessita di alcun raffinamento".

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

שבת י אייר, כה לעומר (תש"ג)
הפטורה : ויהי דבר גו' הלדרוש אותי.
שיעורים: חומש: קדושים, שביעי עם פירש"י..
תהילים: נה-נט.
תניא: פרק מז, והנה... כמש"ל.

נהגינן להטביל פרוסת המוציא שלש פעמים במלח ולא לזרוק המלח על הפרוסה.

יום ב' דחה"ש [דחג השבועות] תרכ"א בסעודה סיפר הצ"צ [הצמח צדק]: יום ב' דחה"ש [דחג השבועות] תקנ"ה בסעודה אמר אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי] [רבינו הזקן]: ביום ב' דחה"ש [דחג השבועות] תקכ"ח בסעודה אמר כ"ק [כבוד קדושת] מו"ר [מורי ורבי] [המגיד ממעזריטש] וספרתם לכם, וספרתם הוא מלשון ספירות ובהירות. וספרתם לכם, צריכים לעשות שיהי'[ה] הלכם בהיר. וישען כ"ק [כבוד קדושת] אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי] על זרועות קדשו וישורר את הניגון של ד' בבות בדבקות גדולה. אח"כ [אחר כך] הגביה את ראשו הק' [הקדוש] ויאמר - בניגון של שאלה: ובמה מספרים את הלכם? ותוך כדי דיבור אמר - בניגון של תשובה: בשבע שבתות תמימות, בבירור שבע המדות, שכל מדה ומדה תהי'[ה] כלולה משבע, ושבע המדות עצמם יהיו שבע שבתות, דשבת אינה צריכה בירור.