ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

Dal momento dell'esodo dall'Egitto, il popolo ebraico viene chiamato "Esercito di D.o".

Ma sono chiamati anche "Servi di D.o", e la differenza è questa:

Un servo esegue il servizio del suo padrone che può essere di vari livelli, egli può fare un lavoro delicato come lavorare le perle, fare una filettatura e altri tipi di lavoro che richiedono esperienza oppure svolgere compiti semplici.

Il suo servizio richiede grande fatica e lavoro, ma ciò non costituisce Mesiràt Nefesh, una disponibilità al sacrificio di sé, di essere disposti di dare anche la vita per il padrone.

I soldati sono servi che servono con grande fatica, lavoro e sacrificio di se stessi, in guerre di difesa o di attacco.

I soldati stanno al loro posto con il più alto grado di determinazione, vigorosi, imperterriti, davanti al nemico avversario, il loro servizio non richiede comprensione, perché agiscono secondo gli ordini del loro comandante.

Gli ebrei in Egitto sono stati totalmente degradati sotto la loro afflizione grave e amara, eppure, nonostante tutto, non hanno cambiato i loro nomi ne la loro lingua e neanche il loro tipico modo di vestire, con determinazione assoluta sono rimasti al loro posto perché sapevano che D.o aveva promesso di redimerli.

Chiunque si comporti come hanno fatto gli ebrei in quelle circostanze è un soldato dell'esercito di D.o, e l'Onnipotente verrà in suo aiuto manifestandoSi nella natura pur trascendendo la natura.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

שבת יב ניסן, שבת הגדול (תש"ג)
הפטורה: וארבע אנשים. במנחה : עבדים היינו.
שיעורים: חומש: מצורע, שביעי עם פירש"י.
תהילים: סו- סח.
תניא: וגם יתבונן.. '112' והמוח כו'.

מזמן יציאת מצרים נקראו בני ישראל צבאות ה'. ההפרש בין עבדים - שנקראו כן בנ"י [בני ישראל] - וצבאות הוא: עבד עושה עבודת רבו - ובזה כמה דרגות נוקב מרגליות, עושה שאר מלאכות, עושה מלאכות פשוטות - ויש בזה יגיעה ועמל רב, אבל אין זה ענין של מסירת נפש. צבא הם עבדים שעובדים ביגיעה רבה ועמל ובמסירת נפש, הן במלחמת הגנה והן במלחמת תנופה, ועומדים על משמרתם בתכלית התוקף מבלי התפעל מהמנגד ושונא, ועבודתם זו אינה ענין של השגה, כי הם מתנהגים ע"פ [על פי] הוראת מצביאם. והנה נש"י [נשמות ישראל] במצרים היו בתכלית השפלות בעינוים קשים ומרים, ועם זה לא שינו שמם ולשונם ולבושיהם, ועמדו על משמרתם בתכלית החוזק, כי ידעו שהקדוש ברוך הוא הבטיח לגאול אותם, והמתנהג כזה במצב זה הוא מצבא ה', דה' עוזרו בדרך מלמעלה מן הטבע בטבע.