ב"ה

Lezione del Giorno: Hayom Yom

Mostra il testo in:

I seguenti farbrengen dovrebbero avvenire al shul: Il farbrengen della seudà shlishìt1, di Shabbat mevarchìm2, e delle feste (come Rosh Chodesh e i giorni festivi3 per anash)4.

Il farbrengen del melavè malkà5 va tenuto nelle case private di anash.

Compilato e organizzato dal Rebbe di Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson nel 5703 (1943) dai discorsi e dalle lettere del sesto Rebbe di Chabad Rabbi Yosef Yitzchak Schneersohn.

NOTE
1.

Il terzo pasto di Shabbat.

2.

Il Shabbat nel quale si benedice il nuovo mese.

3.

Come le festività chassidiche: 19 Kislev, 12 Tammuz, 10 Kislev, 10 Shevat, 11 Nissan, 5 Tevet, Rosh Chodesh Kislev ecc.

4.

Membri della comunità Lubavitch.

5.

“Accompagnare la regina Shabbat; il pasto festivo del Sabato sera.

יום רביעי ל ניסן, ר"ח, טו לעומר  (תש"ג)
שיעורים: חומש: קדושים, רביעי עם פירש"י.
תהילים: קמה- קנ.
תניא: ואף אם .. '126' מצרפה כו'.

ההתועדות דסעודה שלישית, שבת מברכים, ויומי דפגרא - בראשי חדשים ומועדי אנ"ש [אנשי שלומינו] - צריכים להתקיים בביהכ"נ [בבית הכנסת]. ההתוועדות דמלוה מלכה - אצל אנ"ש [אנשי שלומינו] שי' [שיחיו] בבתיהם הפרטים.